İhracatta Kullanılan Uluslararası Dökümanlar

 • Gümrük beyannamesi
 • Fatura
 • Ticari Fatura
 • Proforma Fatura
 • Orijinal Fatura
 • Navlun Faturası
 • Konsolosluk Faturası
 • Tasdikli Fatura
 • Özel Fatura
 • Ayrıntılı Fatura
 • Menşe Şahadetnamesi
 • A.TR Dolaşım Belgesi
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası
 • Tedarikçi Beyanı
 • EUR-MED Dolaşım Sertifikası
 • FORM A MENŞE BELGESİ
 • Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)
 • Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu (Health Certificate For Animal Export)
 • Kontrol Belgesi
 • Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi
 • Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası
 • Et Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenliği/Sağlık
 • Sertifikası
 • Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi
 • Borsa Tescil Beyannamesi
 • İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu
 • CITES Belgesi
 • Hasat Belgesi
 • Menşei Belgesi
 • Orman/Tekel Nakliye Tezkeresi
 • Helal Belgesi
 • AQAP Belgesi
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Tip Onayı Belgesi
 • Radyasyon Analiz Belgesi / Sarı Belgesi
 • Boykot/Kara Liste Sertifikası
 • Analiz Belgesi
 • E 1 Laminat Parke Belgesi
 • Analiz Raporu Gerektiren Ürünler - Ekspertiz Raporu
 • Halı Ekspertiz Raporu
 • Hediyelik Eşya İhracatında Ekspertiz Raporu
 • Lületaşı İhracatında Ekspertiz Raporu
 • ATA Karnesi (ATA Carnet)
 • Ata Sözleşmesine Üye Ülkeler Listesi
 • Gözetim Belgesi
 • Koşer Sertifikası
 • FSC (Forest Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi) Sertifikası
 • Kimberley Süreci Sertifikası
 • Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
 • Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
 • Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport Documents)
 • Taşıma Belgeleri
 • Deniz Konşimentosu
 • Havayolu Konşimentosu
 • Havayolu Taşıma Senedi
 • Demiryolu Hamule Senedi
 • Nakliyeci Makbuzu
 • FİATA Tesellüm Belgeleri
 • TIR Karnesi
 • Çeki Listesi
 • Koli Listesi
 • Gümrük Beyannamesi

  • İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.
  • Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir.
  • Gümrük beyannameleri üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz.
  • Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra beyan edilen eşyanın cins, nev'i, nitelik ve birim fiyatı bakımından herhangi bir düzeltme yapılamaz.
  • Gümrük beyannamelerinin tescili, gümrüklerde tutulan deftere usulü uygun kayıt olunmak, üzerine kayıt sıra numarası, tarih ve resmi mühür konulması ile tamam olur.
  • Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir.
  • Beyannamede imzası bulunan kişiler cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumludur. Doğrudan temsil durumunda bu sorumluluk adına hareket edilenlere aittir.
  • Beyanın bağlayıcı olması nedeniyle beyanname başkasına devredilemez; eşyanın başkalarına satılması beyan sahiplerini yükümlülüklerinden kurtarmaz.
  • Her beyanname formu, bir kalem eşya için kullanılır. Beyan edilen eşyanın birden fazla kalemi içermesi halinde, her üç kalem eşya için bir devam formu (Ek 3 ve 4) kullanılır. Ancak devam formunun sayısı üçten fazla olamaz. Kalem sayısı 10'dan fazla olduğu hallerde, kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu bir liste beyannameye eklenir.

Tek Tip Gümrük Beyannameleri 8 (sekiz) nüsha düzenlenmektedir.

 • 1. Nüsha İhracat ve/veya transit işlemlerinde kullanılmaktadır. İhracat veya transit işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanmaktadır.
 • 2. Nüsha İstatistik amacıyla kullanılan nüshadır.
 • 3. Nüsha İhracatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra mükellefe iade edilir. Bu nüsha aracı banka ve diğer kamu kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı nüsha olarak kullanılır. İlgili kuruluşlar, gerek görmeleri halinde, bu nüshadan bir fotokopi alarak, asıl nüshayı mükellefe iade eder.
 • 4. Nüsha Transit rejiminde varış idaresinde kalacak nüshadır.
 • 5. Nüsha Transit rejiminde varış idaresince hareket idaresine geri gönderilecek teyit nüshasıdır.
 • 6. Nüsha İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenen belgelerin asılları ile birlikte bu nüshanın aslı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. Bu nüshanın onaylı örneği, aslı yerine geçmek üzere beyanname ekinde bulunması gereken belgelerin örnek veya fotokopileri ile birlikte gümrük idaresinde kalır. Bu nüsha, antrepo rejiminde kullanıldığında, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü'ne gönderilmez.
 • 7. Nüsha İstatistik amacıyla kullanılan nüshadır. İthalat işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanır.
 • 8. Nüsha İthalatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra mükellefe iade edilir. Bu nüsha, aracı banka ve diğer kamu kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı nüsha olarak kullanılır. İlgili kuruluşlar, gerek görmeleri halinde, bu nüshadan bir fotokopi alarak, asıl nüshayı mükellefe iade eder.

Gümrük Beyannamesine Kaydedilen Bilgiler

 • Beyan (Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye taraf ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde "EU” kodu, diğer ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde ise "EX” kodu yazılır.)
 • Gönderici/İhracatçı
 • Formlar (Birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur.)
 • Yükleme Listeleri (Birden fazla kalem olması ve devam formu kullanılmaması halinde)
 • Kalem Sayısı (Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır.)
 • Kap Adedi
 • Referans Numarası
 • Alıcı
 • Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci
 • Gideceği Ülke (İhraç eşyasının gönderileceği ilk ülkenin kodu yazılır.)
 • Ticaret Yapılan Ülke (İhracat yapılan ülkenin kodu yazılır.)
 • Tarım Politikası
 • Beyan Sahibi / Temsilcisi
 • Çıkış/İhracat Ülkesi (Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı bu kutuya yazılır.)
 • Menşe Ülke
 • Gideceği Ülke (Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin adı yazılır.)
 • Çıkıştaki Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke
 • Konteyner
 • Sınırı Geçecek Hareketli Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke
 • Döviz ve Toplam Fatura Bedeli
 • Döviz Kuru
 • İşlemin Niteliği (Ticari sözleşmelere ilişkin kod yazılır.)
 • Sınırdaki Taşıma Şekli
 • Dahili Taşıma Şekli
 • Yükleme Yeri
 • Finansal ve Bankacılık Verileri (ihracat işlemlerine aracılık eden bankanın adı ve şubesi yazılır. Kambiyo mevzuatına göre yapılan ödeme şekli kaydedilir.)
 • Çıkış Gümrük İdaresi
 • Eşyanın Bulunduğu Yer
 • Kaplar ve Eşyanın Tanımı - Kapların Marka ve Numaraları - Konteyner No(lar)ı - Adet ve Cinsleri - Kalem No
 • Eşya Kodu (Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu'nu (G.T.İ.P.) göstermek üzere beş alt-bölümden oluşmaktadır.)
 • Menşe Ülke Kodu
 • Brüt Ağırlık (Kg)
 • Rejim
 • Net Ağırlık (Kg)
 • Kota (Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.)
 • Özet Beyan
 • Tamamlayıcı Ölçü (Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.)
 • Ek Bilgi, Sunulan Belgeler; Ön İzinler
 • Vergilerin Hesaplanması
 • Ödemenin Ertelenmesi
 • Antreponun Tipi ve Kodu
 • Yer ve Tarih


“Firmanın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. Dış Ticarette başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan AKSA DIŞ TİCARET gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir. ”