Ticari Kısaltmalar

ab About Yaklaşık olarak
a.a.r Against all risks Bütün rizikolara karşı
A/V Ad valorem Değerine göre
A/R All risks / Against all risks Bütün rizikolar / Bütün rizikolara karşı
A/P Additional Premium Ek prim
a.a Always afloat Daima yüzer halde
A/S Alongside Bordada
aflt. afloat Yüzer halde
B/L Bill of Lading Konşimento
B.O. Buyer's Option Alıcı opsiyonu
b.m. Board measure Güverte boyutları
b.t. Berth terms Yükleme ve boşaltma kuralları
c.a.f. Cost, assurance, freight Maliyet, Sigorta, Navlun
c.i.f. Cost, insurance, freight Maliyet, Sigorta, Navlun
C&F Cost and freight Maliyet ve navlun
c.f.i. Cost , freight, insurance Maliyet, Navlun, Sigorta
c.i.f.&c. Cost, insurance, freight and commission Maliyet, sigorta, navlun ve komisyon
c.i.f.c.&i. Cost, insurance, freight, commission and interest Maliyet, sigorta, navlun, komisyon ve faiz
c.i.f.i.&e. Cost, insurance, freight, interest and exchange Maliyet, sigorta, navlun, faiz ve kambiyo
carr.pd. Carriage paid Taşıma ücreti ödenmiş
c.t.l. Constructive total lost Tam zarar
C/P Charter party Çartır parti
C/P Custom of the port Liman gümrüğü
C.R. Company's risk Şirketin riskinde
c.c. Continuation clause Devam hükmü
cld. Cleared ilişkisiz
D/W Dock warrant Dok makbuzu
D/W Dead weight Yük alma kapasitesi
dd. Delivered teslimat
D/O Delivery order Ordino
D/y Delivery order teslimat
D/C Deviation Clause Geminin boşaltma limanından başka yerlere uğramasına izin veren anlaşma maddesi
d.f. dead freight ölü navlun
Ex. excluding Haricinde
Exd. examined İncelenmiş
E. & O.E. Errors and omissions excepted Hatalar ve noksanlar hariç
Ex. Ship Delivered on ship at named part of destination Gemide teslim
Ex.whse ex warehouse Antrepoda teslim
Ex. Ship Delivered on ship at named part of destination Gemide teslim
f.a.s. Free alongside ship Gemi doğrultusunda teslim
f.o. for orders Sipariş için
f.o.b. Free on board Gemi bordasında teslim
f.o.r. Free on rail Vagonda teslim
f.o.s. Free on steamer Gemide teslim
f.o.t. Free on truck Kamyona teslim
f.o.w. Free on wagon Vagonda teslim
f.f.a. Free from alongside Geminin yanından
F.P.A. Free of particular average Hususi avarya hariç
f.o.d. Free of damage Hasarsız
fwd. Forward Sevkiyat
frt. Freight Navlun
G/A General average Genel avarya
Gr.t. Gross ton Gros ton
Ins. Insurance sigorta
In trans In transit Transit
i.p.a. Including particular average Hususi avarya dahil
J/A Joint Account Müşterek hesap
M.I.P Marine insurance policy Deniz Sigortası poliçesi
Mdse Merchandise Mal
M/m Made merchandise Mamül mal
n.e.s. Not elsewhere specified Başka yerde belirtilmemiş
n.e.m. Not elsewhere mentioned Başka yerde belirtilmemiş
n.o.s. Not otherwise stated, not otherwise specified Aksi ifade edilmemiş ise
n.s. Not specified Belirtilmemiş
n.s.p.f. Not specially provided for Özel bir hüküm konmadıkça
n/e no effects etkisiz
n.e. not exceeding geçmeyecek
n/m no mark işaretsiz
n/o no orders siparişsiz
n.e.i. Not elsewhere included Başka yerde dahil edilmemiş
o/t on truck kamyonda
orb Owner's risk of beverage -
O/R Owner's risk Armatör riskinde
orb Owner's risk of beverage -
O/R Owner's risk Armatör riskinde
P.A. Particular Average Hususi avarya
p/l partial lost kısmi zarar
p/l premium prim
p Per başına
pkge Package paket,ambalaj
Pcs pieces parça,adet
Per ann Per annum yıllık
p Package paket,ambalaj
p/d post dated ileri tarihli
p.c. percent Yüzde
rp reply paid ödenmiş
RT Registered Tonnage Kayıtlı tonaj
reimb Reimbursement Rambursman
S.O.S Suspend other services Diğer hizmetleri erteleyin
spa. Subject to particular average Hususi avaryaya tabi
st short ton Eksik ton
s/d sea-damaged Deniz hasarı
S/N Shipping Note Sevkiyat bildirisi
shipt Shipment sevkiyat
s/s steamship Gemi
tf till forbidden Yasaklanana kadar
tlo total loss only Sadece tam ziya

TAHSİLAT VE ÖDEME TERİMLERİ

a/c account hesap
A/C Account current Cari hesap
A/D After date Vadesinden sonra
a.d. Ante diem/before date Gününden önce/vadesi gelmiş
a/s After sight Görüldükten sonra
A/S Account sale Satış hesabı
a/s After sight Görüldükten sonra
a/o account of hesabına
bc bills for collection tahsile verilen senetler
B/P Bills payable Borç senedi
B/R Bills Receivable Alacak senedi
B/E Bill of exchange Kambiyo senedi, poliçe
cwo cash with order sipariş verildiğinde ödeme
c/a capital account sermaye hesabı
cbd cash before delivery Teslimden önce ödeme
D/A Documents against acceptance Vesaik mukabili kabul
d/a deposit account Mevduat hesabı
d/d demand draft vadeli poliçe
dft draft poliçe
d/d demand draft vadeli poliçe
deb debenture tahvil
D/N debit note borç dekontu
d/p documents against payment vesaik mukabili ödeme
D/N days after sight İbrazından sonra
D.a.d. Documents against discretion of collecting bank Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılğında vesaik
ex int ex interest faizsiz
eom end of monthk ay sonu
foc free of charge bedelsiz
inv invoice fatura
int interest faiz
J/A joint account müşterek hesap
L/C Letter of Credit Akreditif
l/a letter of authority yetki belgesi
m.p. Months after payment Ödemeden ... ay sonra
m.s. Months after sight İbrazından ... ay sonra
mths months aylar
n/a not acceptable kabul edilemez
nd not dated tarih konmamış
nf no funds karşılıksız
nsf not sufficient funds yetersiz karşılık
o/d on demand talep üzerine
O/o order of emriyle
O/a on account hesabına
pa private account özel hesap
pf pro forma proforma
pd paid ödenmiş
p/a per annum yıllık
r/a.(R.A.) Refer to acceptor Muhataba müracaat
r/d Refer to drawer Keşideciye müracaat
r/a.(R.A.) Refer to acceptor Muhataba müracaat
r/e Refer to endorser cirantaya müracaat
rp return of post iadeli posta
SB short bill kısa vadeli senet
LB long bill uzun vadeli senet
SD sight draft Görüldüğünde ödenecek poliçe
SDBL sight draft with bill of lading Konşimento eklenmiş görüldüğünde ödenecek poliçe
SDDP sight draft documents against payment vesaik mukabili görüldüğünde ödenecek poliçe
s.p. Supra protest Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet
tb trial balance mizan
TMO telegrafh money order telegraf ile para emri
wb waybill taşıma senedi
WR warehouse receipt antrepo makbuzu
ww warehouse warrant antrepo makbuzu
w/m without margin marjsız
xin without interest faizsiz
chq. Cheque Çek
C.A.D. cash against documents vesaik mukabili ödeme
C.A.G. cash against goods mal mukabili ödeme


“Firmanın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. Dış Ticarette başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan AKSA DIŞ TİCARET gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir. ”