Kambiyo Mevzuatı

Türkiye’de kambiyo mevzuatını, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Merkez Bankası genelgeleri oluşturmaktadır. 32 Sayılı Kararın en önemli hususları aşağıda sıralanmıştır:

İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bu düzenlemeye göre ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır. Dolayısıyla ihracatçılar, ihraç ettikleri mallar karşılığında elde ettikleri dövizleri istedikleri tarihte ve istedikleri meblağda yurda getirmekte serbest bırakılmışlardır.

İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi bankalarca yapılır.

 • Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurda ithali ile aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde ihracı serbesttir.
 • Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişiler, bankalar vasıtasıyla yurt dışına serbestçe Türk parası gönderebilirler.
 • Yolcuların beraberlerinde en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk parasını yurt dışına çıkarmaları serbesttir.
 • Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerin ihracı serbesttir.
 • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de Türk parası ile ödeme, tahsilât ve tevdiatta bulunmaları serbesttir.

Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk lirası transferlerine ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili mercilere bildirirler.

Türkiye'ye döviz ithali serbesttir.

Türkiye’de döviz alım satımı serbesttir.

Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin, bankalar vasıtasıyla yurt dışına döviz transfer ettirmeleri serbesttir. Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili mercilere bildirirler.

Yolcular 5.000 ABD Doları veya eşitine kadar efektifi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler.

Türkiye'de yerleşik kişiler, dışarıda yerleşik kişiler için veya bunlar adına yurt içinde veya dışında yapmış oldukları tüm hizmet (müteahhitlik hizmetleri dahil) karşılığı dövizler ile dışarıda yerleşik kişiler nam ve hesabına yapılan gider karşılığı dövizleri serbestçe tasarruf edebilirler.

Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için, nakdi sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi (mal ve eşya olarak sermaye) ise gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir.

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında irtibat bürosu, temsilcilik ve benzerlerini kurmaları ve bunların kuruluş masrafları ile faaliyet giderlerinin bankalarca transferi serbesttir.

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından kredi temin etmeleri, bu kredileri bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbesttir. Söz konusu kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transferleri bankalar aracılığıyla yapılır.

Türkiye’deki bankalar;

 • İhracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için Türkiye'de yerleşik kişilere döviz kredisi açabilirler,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında dış kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişilere (burada kişi olarak daha çok tüzel kişi bağlamında şirketler kastedilmektedir) döviz kredisi açabilirler. Yine aynı kapsamda bu kişilere yatırım mallarının finansmanı için döviz kredisi açabilirler.
 • Yurt dışında iş yapan Türk müteşebbislerine, uluslararası yurtiçi ihalelerle ilgili işleri veya Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilere döviz kredisi açabilirler,
 • Yukarıdakiler dışında, Türkiye'de yerleşik kişilere ihracatla uğraşmasalar bile ortalama vadesi bir yıldan uzun ve 5 milyon ABD Doları ve üzerinde döviz kredisi kullandırabilirler,
 • Bankalar, Türkiye'de yerleşik kişilere ticari veya mesleki amaçla dövize endeksli kredi kullandırabilirler.
 • Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerce yurt içinden ve yurt dışından döviz veya dövize endeksli kredi kullanılamaz.
 • Türkiye'de yerleşik kişilerin; yurtdışından gayrinakdi kredi, garanti ve kefalet sağlamaları ile Türkiye'de ve dışarıda yerleşik kişiler lehine dışarıda yerleşik kişilere muhatap teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet vermeleri serbesttir.
 • Bankaların; dışarıda yerleşik kişiler lehine Türkiye'de yerleşik kişilere muhatap, yurt içinde açılacak uluslararası ihalelerle ilgili olarak Türkiye'de yerleşik kişiler lehine Türkiye'de yerleşik kişilere muhatap, döviz üzerinden teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet vermeleri serbesttir. Burada lehdar teminat mektubundaki teminattan olumsuzluğun gerçekleşmesi durumunda yararlanacak kişi, muhatap ise bankadan teminat mektubunu alan kişi anlamlarında kullanılmıştır.
 • Kambiyo mevzuatı ile ilgili bilgilere Merkez Bankasının aşağıdaki web sitesinden ulaşılabilir. www.tcmb.gov.tr (burada, “banka hakkında” kısmının altında bulunan mevzuata tıklanmalıdır)


“Firmanın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. Dış Ticarette başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan AKSA DIŞ TİCARET gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir. ”